2020年:

[1] Lai J, Luo X, Tian S, Zhang X, Huang S, Wang H, Li Q, Cai S and Chen Q*. Compound C Reducing Interferon Expression by Inhibiting cGAMP Accumulation. Front. Pharmacol. 11:88. doi: 10.3389/fphar.2020.00088. Feb. 28, 2020.2. 

  

[2] Linye Wu, Langjun Chen, Meng Kou, Yanqiu Dong, Weili Deng, Liang Ge, Hongli Bao, Qi Chen*, Daliang Li*. The ratiometric fluorescent probes for monitoring the reactive inorganic sulfur species (RISS) signal in the living cell. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. https://doi.org/10.1016/j.saa.2020.118141. Feb. 7, 2020.

  

2019年:

[1] Yuanji Xu, Jiling Wang, Shaoli Cai, Guanghao Chen, Nanyang Xiao, Yajuan Fu, Qi Chen, Sufang Qiu. PNCK depletion inhibits proliferation and induces apoptosis of human nasopharyngeal carcinoma cells in vitro and in vivo. J Cancer 2019; 10(27):6925-6932. doi:10.7150/jca.33698.

[2] Su, Jingqian; Guo, Kai; Huang, Min; Liu, Yixuan; Zhang, Jie; Sun, Lijun; Li, Daliang; Pang, Ka-Lai; Wang, Guangce; Chen, Long; Chen, Youqiang*; Chen Qi*, and Huang, Luqiang*. Fucoxanthin, a Marine Xanthophyll Isolated From Conticribra weissflogii ND-8: Preventive Anti-Inflammatory Effect in a Mouse Model of Sepsis. August 2019, Frontiers in Pharmacology 10. DOI: 10.3389/fphar.2019.00906.  

[3] Gan N, Zhen X, Liu Y, et al. Regulation of phosphoribosyl ubiquitination by a calmodulin-dependent glutamylase[J]. Nature.2019, 572(7769): 387-391. https://www_nature.gg363.site/articles/s41586-019-1439-1  

[4] Nanyang Xiao, Jingjing Wei, Shan Xu, Hekang Du, Miaohui Huang, Sitong Zhang, Lijun Sun*, Qi Chen*.cGAS activation causes lupus-like autoimmune disorders in a TREX1 mutant mouse model. J of Autoimmunity. https://doi.org/10.1016/j.jaut.2019.03.001.

[5] Qianping Luo, Koteswara Rao Bandib, Yanqiu Dong, Hongli Bao, Daliang Li*, Qi Chen*. Synthesis and living cell imaging of a novel fluorescent sensor for selective cupric detection. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. https://doi.org/10.1016/j.saa.2019.02.013. 2019.


2018年:

[1] Bo Zhang, Weiwei Ye, Yangmiao Ye, Huan Zhou, Abdullah F. U. H. Saeed, Jing Chen, Jinying Lin, Vanja Perčulija, Qi Chen, Chun-Jung Chen, Ming-Xian Chang, Muhammad Iqbal Choudhary & Songying Ouyang. Structural insights into Cas13b-guided CRISPR RNA maturation and recognition. Cell Research 2018

[2] Xiangkai Zhen, Huan Zhou, Wei Ding, Biao Zhou, Xiaolong Xu, Vanja Perčulija, Chun-Jung Chen, Ming-Xian Chang, Muhammad Iqbal Choudhary, Songying Ouyang, Structural basis of AimP signaling molecule recognition by AimR in Spbeta group of bacteriophages. Protein & Cell 2018

[3] Lu Qu, Yan Jiang, Chongyun Cheng, Dong Wu, Bing Meng, Zhenrong Chen, Yanping Zhu, Neil Shaw, Songying Ouyang, Zhi-Jie Liu. Crystal Structure of ATP-Bound Human ABCF1 Demonstrates a Unique Conformation of ABC Proteins. Structure 2018, DOI: https://doi.org/10.1016/j.str.2018.05.019

[4] Haitao Niu, Feng Li, Qingshui Wang, Zhoujie Ye, Qi chen and Yao Lin, High expression level of MMP9 is associated with poor prognosis in patients with clear cell renal carcinoma. PeerJ 6:e5050

[5] Qianping Luo, Yong Fan, Lili Lin, Jingjing Wei, Zuanfang Li, Yongkun Li, Susumu Nakae, Wei Lin and Qi Chen*, Interleukin-33 Protects Ischemic Brain Injury by Regulating Specific Microglial Activities. Neuroscience 385(2018) 75-89

[6] Mengyun Zhang,Yong Dong,Fangxiao Hu,Dan Yang,Qianhao Zhao,Cui Lv,Ying Wang,Chengxiang Xia,Qitong Weng,Xiaofei Liu,Chen Li,Peiqing Zhou,Tongjie Wang,Yuxian Guan,Rongqun Guo,Lijuan Liu,Yang Geng,Hongling Wu,Juan Du,Zheng Hu,Sheng Xu,Jiekai Chen,Aibin He,Bing Liu,Demin Wang,Yong-Guang Yang & Jinyong Wang. Transcription factor Hoxb5 reprograms B cells into functional T lymphocytes. Zhang M, et al. Nat Immunol. 2018. Mar;19(3):279-290


2017年:

[1] Yong Fan,  Qianping Luo,  Jingjing Wei,Ruhui Lin,  Lili Lin, Yongkun Li, Zhaorong Chen, Wei Lin ,  Qi Chen*, Mechanism of Salvianolic Acid B Neuroprotection against Ischemia/Reperfusion Induced Cerebral Injury. Brain Research 2017 . ISSN: 0006-8993  IF: 2.75

[2] Junzhong Lai, Hanze Wang, Qianping Luo, Shanlu Huang, Shujin Lin, Yansong Zheng, and Qi Chen*.The relationship between DNA methylation and Reprimo gene expression in gastric cancer cells. Oncotarget 2017, doi.org/10.18632/oncotarget.21296. ISSN: 1949-2553  IF:5.168

[3]Mei Yu, Yuhong Chen, Hu Zeng , Yongwei Zheng, Guoping Fu, Wen Zhu, Ulrich Broeckel,Praful Aggarwal, Amy Turner, Geoffrey Neale , Cliff Guy, Nan Zhu, Hongbo Chi, Renren Wen & Demin Wang.PLCγ-dependent mTOR signalling controls IL-7-mediated early B cell development. Nature Communications 2017,11  DOI: 10.1038/s41467-017-01388-5. ISSN:2041-1723  IF:12.124

[4] Lixia Liu, Xiuqin Wu, Bingchen Zhang, Wei Yang, Yujiao Yin, Qi Chen*. Protective Effects of Tea Polyphenols on Exhaustive Exercise-Induced Fatigue, Inflammation and Tissue Damage. Food Nutr Res 2017. ISSN: 1654-6628  IF: 2.039

[5] Hanze Wang, Huican Ke, Junzhong Lai, Yansong Zheng, Qianping Luo, Qi Chen*. A Modified Bisulfite Conversion Method for the Detection of DNA Methylation. Epigenetics 2017. ISSN: 1559-2294  IF: 4.394

[6] Hui Yang, Hanze Wang, Junyao Ren, Qi Chen, and Zhijian J. Chen. cGAS is Essential for Cellular Senescence. Proc Nat Acad Sci USA 2017.  ISSN: 0027-8424  IF: 9.661

[7] Jingqian Su, Huiying Liu, Kai Guo, Long Chen, Minhe Yang and Qi Chen*. Research Advances and Detection Methodologies for Microbe-Derived Acetylcholinesterase Inhibitors: A Systemic Review. Molecules 2017 22, 176; doi:10.3390/molecules22010176. ISSN: 1420-3049  IF: 2.861


2016年:

[1] Qi Chen, Lijun Sun, Zhijian J Chen*. Regulation and function of the cGAS–STING pathway of cytosolic DNA sensing. Nature Immunology 2016,17(10): 1142-1149.

[2] Hanze Wang, Yansong Zheng, Junzhong Lai, Qianping Luo, Huican Ke, and Qi Chen*. Methylation-Sensitive Melt Curve Analysis of the Reprimo Gene Methylation in Gastric Cancer. PLOS ONE 2016;11(12):e0168635. doi: 10.1371/journal.pone.0168635.

[3] Wujun Jian, Bo Qian, Hongli Bao*, Daliang Li*, AlCl3 catalyzed oxa-Diels-Alder reaction of aromatic aldehydes with simple dienes. Tetrahedron 2016, ISSN:0040-4020  IF: 2.651.  https://doi.org/10.1016/j.tet.2016.10.049

[4] Yan Xu, Yan Chen, Daliang Li, Qing Liu, Zhenyu Xu, Wen-hong Li, TargetLink, a new method for identifying the endogenous target set of a specific microRNA in intact living cells. RNA BiologyDOI:10.1080/15476286.2016.1270006

[5] 肖楠阳、陈骐、蔡少丽*Epstein-Barr病毒的免疫调控与逃逸机制。微生物学报。2016,56(1):19-25.

      [6] 赵东岳*,林莉莉,温福利。结核分枝杆菌Rv3194c蛋白的表达、纯化及活性鉴定。微生物学报 2016,56(12): 1847-1855.


2015年之前:

[1] Shao MLiu CSong YYe WHe WYuan GGu SLin CMa LZhang YTian WHu TChen Y. FGF8 signaling sustains progenitor status and multipotency of cranial neural crest-derived mesenchymal cells in vivo and in vitro. J Mol Cell Biol 7:441-454, 2015. doi: 10.1093/jmcb/mjv052.

[2] Ye W, Wang J, Song Y, Sun C, Liu C, Liu H, Zhang Y, Harvey RP, WF, Martin JF, Chen Y. A common Shox2-Nkx2-5 antagonistic mechanism regulates cell fate decision in the pulmonary vein myocardium and sinoatrial node. Development 142: 2521-2532, 2015. doi: 10.1242/dev.120220.

[3] J SuM Yang.Huperzine A production by Paecilomyces tenuis YS-13, an endophytic fungus isolated from Huperzia serrata.Natural Product Research Formerly Natural Product Letters 2015, 29(11):1-7.

[4] Huang Z, Hu X, Lin C, Li H, Huang Y, Chen Y, Zhang Y. Genome-Wide Analysis of Gene Expression in the Cap Stage of the Human Embryonic Tooth Germ. J Mol His 45: 609-617, 2014. doi: 10.1007/s10735-014-9580-5). 

[5] Liu H, Chen C, Ye W, Espinoza-Lewis R, Hu X, Zhang Y, Chen Y. Phophorylation of Shox2 isrequired for its function to control sinoatrial node formation. JAHA 3:e000796, 2014.

[6] He F, Hu X, Xiong W, Li L, Lind L, Shen B, Yang L, Gu S, Zhang Y, Chen Y. Directed Bmp4 expression in neural crest cells generates a genetic model for the rare human bony syngnathia birth defect. Dev BioI 391: 170 -1812014. 

[7] Hu X, Lin C, Shen B, Ruan N, Guan Z, Chen Y, Zhang Y. Conserved odontogenic potentialinembryonicdentaltissue. J Dental Res 93: 490-495, 2014 . 

[8] Zhang Y, Chen Y. Bioengineering of a Whole tooth: Progress and Challenge. BMC Cell Regeneration 3:8, 2014. doi: 10.1186/2045-9769-3-8. 

[9] Liu C, Gu S, Sun C, Ye W, Song Z, Zhang Y, Chen Y. FGF signaling sustains odontogenicfate of dental mesenchyme by suppressing-catenin signaling. Development 140: 4375-4385, 2013. 

[10] Hu X, Xu S, Lin C, Zhang L, Chen Y, Zhang Y. Precise chronology of differentiation of developing human primary dentition . Histochem Cell Biol141 :221-227, 2014.

[11] Hu X, Zhang S, Chen G, Lin C, Chen Y, Zhang Y. Expression of signaling molecules in the developing human Primary dentition. BMC Dev Biol 13:11 2013  

[12] 沈阳坤、郑志泉、蔡少丽*CRISPR/Cas9系统在疾病模型和基因治疗中的应用。中国生物化学与分子生物学学报 2015,31(8):786-794.

[13] 赵东岳、陈金锋、陈骐*。阿尔茨海默病(AD)与炎性调控。中国生物化学与分子生物学学报 2015 (7): 689-693.

[14] 许姗、赖俊忠、陈骐*。肿瘤干细胞表面标志物及主要信号通路。中国生物化学与分子生物学学报 2015 (10):1017-1024.